ISO 14001 is een internationaal erkende norm op het gebied van milieumanagement. Een milieumanagementsysteem conform deze norm is ingericht om de prestaties op het gebied van milieu te beheersen en te verbeteren. Wanneer uw milieumanagementsysteem is gecertificeerd op basis van deze norm, kunt u aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving en dat uw organisatie streeft naar continue verbetering van haar milieuprestaties.

Een bijkomend voordeel van het beperken van uw negatieve milieueffecten is dat uw grondstofkosten (waaronder bijvoorbeeld gas, water en elektra), waar mogelijk, gereduceerd kunnen worden.

Het voldoen aan wet- en regelgeving is één van de basiseisen in de ISO 14001. In deze norm zijn alle aspecten van een ‘compliance managementsysteem’ opgenomen waarmee de naleving aantoonbaar kan worden gemaakt:

 

 • Identificeren en actueel houden van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Vertalen van de eisen uit wet- en regelgeving naar de consequenties voor de eigen organisatie;
 • Borgen van de uitvoering;
 • Eigen beoordeling van de naleving;
 • Interne audits;
 • Beoordeling van het resultaat door de directie.

Middels de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels/ maatregelen en een melding activiteitenbesluit indienen.

Voor wie is ISO 14001 bedoeld?

ISO 14001 is geschikt voor alle bedrijven (groot of klein, industrie of dienstverlening, profit of non profit) die willen aantonen dat zij voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en daarmee verschillende milieurisico’s beheersen. Daarnaast laat u zien dat uw bedrijf streeft naar betere milieuprestaties en duurzaam aan de toekomst bouwt.

De volgende 10 hoofdstukken vallen onder de High Level Structure

 1. Onderwerp en Toepassingsgebied
 2. Normatieve verwijzingen
 3. Termen en definities
 4. Context van de organisatie
 5. Leiderschap
 6. Planning
 7. Ondersteuning
 8. Uitvoering
 9. Evaluatie van de prestaties
 10. Verbetering

Wat zijn de belangrijkste elementen in de ISO 14001:2015?

 • Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau;
 • Toepassing van levenscyclus perspectief;
 • Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie;
 • Betrekken belanghebbende partijen;
 • Kwaliteit van informatie;
 • Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern;
 • Inzicht in de compliancestatus.

Doelstellingen voor de ISO 14001:2015:

 • Betere verbinding tussen milieu en bedrijfsprioriteiten;
 • Meer transparantie en verantwoording in milieumanagement;
 • Nadruk leggen op positieve bijdrage van de normen voor milieumanagementsystemen;
 • Toelichting van de vereisten voor een verbetering van de milieuprestaties;
 • Versterking van het verband tussen milieubeheer en de kernactiviteiten op strategisch niveau;
 • Benadrukken van het LCA-concept (Life Cycle Assessment) en de inachtneming van de waardeketen met het oog op het identificeren en beoordelen van milieu-impact van producten;
 • Opnemen van een verzoek voor het creëren van externe communicatiestrategie.

De wijze van overheidstoezicht op naleving van wet- en regelgeving wordt aangepast, deze wordt ‘systeemgericht’. De overheid maakt dan gebruik van de managementsystemen die een bedrijf al heeft. Met een gecertificeerd milieumanagementsysteem zijn bedrijven hierop voorbereid.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en norm-conforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.

De volgende EA-codes vallen onder de DAkkS accreditatie:
ISO/ IEC 17021-1:2015 – ISO 14001 – EA-code: 17/2, 18, 28, 29/1, 33, 34/1, 34/1, 35 en 39.