ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van milieumanagement. Een milieumanagementsysteem conform deze norm is ingericht om de prestaties op het gebied van milieu te beheersen en te verbeteren. Wanneer uw milieumanagementsysteem is gecertificeerd op basis van deze norm kunt u aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving en dat uw organisatie streeft naar continue verbetering van haar milieuprestaties.

Een bijkomend voordeel van het beperken van uw negatieve milieueffecten is uiteraard dat uw grondstofkosten (waaronder bijvoorbeeld gas, water en elektra), waar mogelijk, gereduceerd kunnen worden.

Het voldoen aan wet- en regelgeving is één van de basiseisen in de ISO 14001. In deze norm zijn alle aspecten van een ‘compliance managementsysteem’ opgenomen waarmee de naleving aantoonbaar kan worden gemaakt:

 

 • Identificeren en actueel houden van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Vertalen van de eisen uit wet- en regelgeving naar de consequenties voor de eigen organisatie;
 • Borgen van de uitvoering;
 • Eigen beoordeling van de naleving;
 • Interne audits;
 • Beoordeling van het resultaat door de directie.

Middels de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is, inzicht krijgen in milieuregels/ maatregelen en een melding activiteitenbesluit indienen.

Voor wie is ISO 14001 bedoeld?

ISO 14001 is geschikt voor alle bedrijven (groot of klein, industrie of dienstverlenging, profit of non profit) die willen aantonen dat zij voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en daarmee verschillende milieurisico’s beheersen. Daarnaast laat u zien dat uw bedrijf streeft naar betere milieuprestaties en duurzaam aan de toekomst bouwt.

Wat is de impact van de vernieuwde ISO 14001:2015?

In september 2015 is een vernieuwde ISO 14001:2004/2009 uitgekomen, de ISO 14001:2015. Uiteraard vraagt u zich af wat dit voor uw organisatie zal betekenen, welke wijzigingen er doorgevoerd moeten worden en welke u in overweging moet nemen. Daarnaast informeren wij u over de overgangsperiode, zoals deze is vastgesteld door de IAF (International Accreditation Forum) en de ISO-commissie.

Wat zijn de grootste wijzigingen?

Ten eerste is dit de High Level Structure (HLS), de gedachte achter de HLS is dat de voorgaande managementsysteemnormen een grote hoeveelheid overeenkomstige basiseisen hadden. Deze eisen zijn nu samengevoegd en zijn allemaal exact hetzelfde waardoor het integreren van verschillende normen een stuk gemakkelijker wordt. De HLS kan gezien worden als het hart en de motor van een goed geïntegreerd systeem. De High Level Structure zal op zichzelf geen invloed hebben op uw bestaande ISO 14001 systeem. Indien u naar meerdere normen gecertificeerd bent kunt u deze normen gemakkelijk met elkaar integreren en bespaart u hiermee ook enorm veel tijd en kan QMS International de norm geïntegreerd auditen.

De volgende 10 hoofdstukken vallen onder de High Level Structure

 1. Onderwerp en Toepassingsgebied
 2. Normatieve verwijzingen
 3. Termen en definities
 4. Context van de organisatie
 5. Leiderschap
 6. Planning
 7. Ondersteuning
 8. Uitvoering
 9. Evaluatie van de prestaties
 10. Verbetering

Wat zijn de belangrijkste nieuwe punten in de ISO 14001:2015?

 • Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau;
 • Toepassing van levenscyclus perspectief;
 • Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie;
 • Betrekken belanghebbende partijen;
 • Kwaliteit van informatie;
 • Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern;
 • Inzicht in de compliancestatus.

Doelstellingen voor de vernieuwde ISO 14001:2015

 • Betere verbinding tussen milieu en bedrijfsprioriteiten;
 • Meer transparantie en verantwoording in milieumanagement;
 • Nadruk leggen op positieve bijdrage van de normen voor milieumanagementsystemen;
 • Toelichting van de vereisten voor een verbetering van de milieuprestaties;
 • Versterking van het verband tussen milieubeheer en de kernactiviteiten op strategisch niveau;
 • Benadrukken van het LCA-concept (Life Cycle Assessment) en de inachtneming van de waardeketen met het oog op het identificeren en beoordelen van milieu-impact van producten;
 • Opnemen van een verzoek voor het creëren van externe communicatiestrategie.

De wijze van overheidstoezicht op naleving van wet- en regelgeving wordt aangepast, deze wordt ‘systeemgericht’. De overheid maakt dan gebruik van de managementsystemen die een bedrijf al heeft. Met een gecertificeerd milieumanagementsysteem zijn bedrijven hierop voorbereid.

Wat betekent dit voor uw bestaande ISO 14001:2004 Certificering?

De overgangsperiode is gestart op 1 september 2015 en eindigt per september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 14001:2004 niet meer geldig. De IAF (International Accreditation Forum) en ISO-commissie hebben de volgende overgangsplanning opgesteld: Vanaf maart 2017 kan alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 14001:2015. Per september 2018 komen alle ISO 14001:2004 certificaten te vervallen.

Indien u zo spoedig mogelijk over wilt gaan op de 2015 versie kan dit op twee manieren. Dit kan tijdens de jaarlijkse controle audit of tijdens de re-certificering uitgevoerd worden. Hierbij moet u rekening houden met extra tijd en kosten. Vanaf maart 2017 is iedereen verplicht tegen de 2015 versie te certificeren.

Wat zijn de voordelen van QMS International?

 • Mogelijkheid tot certificering binnen 45 dagen;
 • Pragmatische en normconforme aanpak;
 • Onafhankelijke en integere opstelling;
 • Gekwalificeerde auditoren met uitstekende kennis van de branche en norm(en);
 • Geen bureaucratische benadering naar onze klanten;
 • Geen onvoorziene kosten of vertragingen;
 • Wereldwijd ruime ervaring met managementsystemen.

De volgende EA-codes vallen onder de DAkkS accreditatie:
ISO/ IEC 17021-1:2015 – ISO 14001 – EA-code: 17/2, 18, 28, 29/1, 33, 34/1, 34/1, 35 en 39.