Het proces van (re-)certificering verloopt volgens een vaste procedure welke voor ieder managementsysteem dat QMS International certificeert geldt. Dit proces, in overeenstemming met de geldende bepalingen uit ISO/ IEC 17021-1:2015, kent bij QMS International de volgende stappen:

Offerte certificering

Op verzoek van de klant stelt QMS International een offerte op voor het traject van certificering. In deze offerte wordt het auditproces, de kosten en aantal auditdagen, betalingsvoorwaarden en nazorg gedefinieerd. Na instemming en ondertekening van de klant ontstaat een bindende overeenkomst.

Audit fase 1

In deze fase toetst een van onze auditoren of de documentatie van het managementsysteem conform de norm is beschreven. Het oordeel hiervan wordt verwerkt in een rapportage. In dit rapport staan onder andere de bevindingen van de auditor tezamen met eventuele observaties en/ of verbeteringen en een advies of de klant gereed is voor fase 2.

Wanneer bij fase 1 van de audit geen afwijkingen zijn geconstateerd door de auditor, gaat u naar fase 2 van de audit.

Audit fase 2

In fase 2 van de audit wordt de kwaliteit van de uitvoering en de doeltreffendheid van het managementsysteem op basis van het officiële normenkader getoetst. De audit wordt afgesloten met een nabespreking met de klant. In dit gesprek licht de auditor zijn of haar auditbevindingen en de door hem/ haar (mogelijk) geconstateerde afwijking(en) toe.

Certificatiebeslissing

De auditor stelt een auditrapport op waarin de relevante verzamelde informatie, bevindingen, (mogelijke) geconstateerde afwijking(en) en een auditconclusie staan beschreven. Dit rapport wordt maximaal 2 weken na de afsluitende bespreking van de audit naar de klant gestuurd. Vervolgens controleert de directie of een daarvoor gevolmachtigde van QMS International het auditrapport en het oordeel van de auditor op juistheid en volledigheid. Op basis van deze controle wordt door de certificatiecommissie van QMS International een certificeringsbeslissing genomen.

Certificering

Wanneer de certificatiebeslissing van QMS International positief is wordt de cliënt geïnformeerd over de status als gecertificeerde onderneming en wordt een officieel geregistreerd QMS International certificaat toegezonden. In geval in het beoordelingsrapport van het managementsysteem meerdere afwijkingen staan beschreven wordt certificering uitgesteld. De klant zal in dit geval in de gelegenheid worden gesteld om, in een door de norm vastgestelde termijn, alsnog aan de eisen van het certificeringsproces te voldoen. Bij een positief oordeel over de acties om het managementsysteem te verbeteren volgt alsnog een officieel geregistreerd QMS International certificaat.

De certificatie-instelling behoudt zich het recht om audits van certificaathouders op korte termijn of onaangekondigd uit te voeren om klachten te onderzoeken of als reactie veranderingen of voor de follow-up van geschorste certificaten.

In overeenstemming met de ISO/ IEC 17021-1:2015 norm.