Veel van onze (potentiele) klanten komen met de vraag of wij geaccrediteerd zijn? Ja dat is QMS International. Echter is het niet voor iedereen duidelijk wat een accreditatie inhoud en wat de toegevoegde waarde van een geaccrediteerde certificerende instelling is. Om die reden een korte toelichting op het onderwerp accreditatie.

Welke accreditatie instelling is geaccepteerd?

Elke lidstaat heeft één accreditatieinstelling bijvoorbeeld Nederland heeft de RvA, Duitsland heeft de DAkkS en Engeland heeft de UKAS. Al deze accreditatieinstellingen zijn aangesloten bij de IAF/MLA een internationaal orgaan waar alle nationale accreditatieinstellingen worden registreert. De certificerende instelling kan dus bij verschillende accreditatieinstellingen geaccrediteerd zijn zolang deze bij de IAF/MLA geregistreerd staan en dus internationaal erkend worden.

Wat houdt een accreditatie in?

Een accreditatieinstelling is erop gericht om op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier toezicht te houden op de certificerende instellingen of ook wel conformiteitsbeoordelingsinstantie genoemd. Middels toetsingen worden de certificerende instellingen beoordeeld tegen o.a. nationale (NEN, DIN & BS), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Doel hiervan is het geven van vertrouwen aan de klant en dat dit vertrouwen ook gerechtvaardigd is. De accreditatieinstelling toetst minimaal een keer per jaar de certificerende instelling. Hierbij worden o.a. de processen, de werking hiervan en de kwalificaties van auditoren beoordeeld. De accreditatieinstelling voert deze beoordelingen, in combinatie met een audit, ook bij klanten uit.

Een accreditatie kan na een uitgebreide procesgang afgegeven worden voor verschillende normen. Hierin staat de certificerende instelling geheel vrij om naast de Conformiteitsbeoordeling, ISO 17021:2015, bv. ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO/IEC 27001 te laten accrediteren voor verschillende branches. Let wel een accreditatie is geen verplichting en ook niet geaccrediteerde certificerende instellingen mogen certificaten uitgeven.

Accreditatie van QMS International

QMS International is sinds 2005 geaccrediteerd in Duitsland en valt hiermee onder de Duitse accreditatieinstelling: de DAkkS, onderdeel van het Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI). De processen van QMS International worden jaarlijks meerdere keren door deze instantie getoetst en beoordeeld. Daarnaast worden er vanuit de accreditatieinstelling meeloop dagen ingepland. Dit houdt in dat er vanuit de accreditatieinstelling ook op locatie bij de klant wordt getoetst.

Voor QMS International is het behalen van haar accreditatie een erkenning en rechtvaardiging van haar werkwijze door de DAkkS bevestigd en internationaal geregistreerd. Iets waar wij trots op zijn!